Genesis Esthétique

Privacy Beleid Genesis Esthétique

Laatste bewerking op 27-02-2020

Genesis Esthétique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en duidelijke informatie geven over hoe ik omgaat met persoonsgegevens. Dit privacy beleid is alleen van toepassing betreft de website en dienstverlening van Genesis Esthétique. Genesis Esthétique verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Genesis Esthétique is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Wanneer u gebruik maakt van de website en dienstverlening van Genesis Esthétique geeft u aan het privacy beleid te hebben gelezen en te accepteren. Eventuele aanpassingen/ veranderingen van de website en dienstverlening van Genesis Esthétique kunnen leiden tot veranderingen in dit privacy beleid. Het is daarom aan te raden dit privacy beleid regelmatig te lezen.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Genesis Esthétique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Als Genesis Esthétique ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Genesis Esthétique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en producten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Producten te kunnen afleveren bij u thuis

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Genesis Esthétique de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk/ privé) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk/ privé) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Overige persoonsgegevens die verstrekt worden door personen zelf via bijv. correspondentie en/of telefonisch. Uw Persoonsgegevens wordt door Genesis Esthétique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en wettelijke bewaartermijn en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens.
  Het vastleggen van medische gegevens zijn bij behandelingen noodzakelijk bijvoorbeeld:
 • huidproblemen
 • allergie
 • hartproblemen  ( gebruik bloedverdunners)
 • diabetes
 • reuma
 • vaatproblemen
 • neuropathie
 • chemotherapie e.d.
 • Grondslag hiervoor is dat de behandelingen op een juiste/ veilige manier uitgevoerd kunnen worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Medische gegevens wordt door Genesis Esthétique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en wettelijke bewaartermijn.

  verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Genesis Esthétique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Genesis Esthétique de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 • Uw persoonsgegevens worden door Genesis Esthétique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 • Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan Genesis Esthétique geeft kan aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen en het veilig maken van de internet omgeving
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van een digitale programma ( Beautyfile) om uw klantgegevens op te slaan en te verwerken.
 • Genesis Esthétique geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst ( indien nodig) is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


  Bewaartermijn
  Genesis Esthétique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deze zullen dan op correcte wijze worden vernietigd.


  Beveiliging
  Genesis Esthétique heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Genesis Esthétique van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Genesis Esthétique hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Genesis Esthétique pseudonimiseren en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Genesis Esthétique maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Genesis Esthétique test en evalueert regelmatig de maatregelen;
 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Genesis Esthétique van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. ( het gedeelte wat wetmatig verplicht is en het overige kunt u te allen tijde inzien). Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen
  Als u naar aanleiding van het privacy beleid van Genesis Esthétique nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

  Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven staat in dit privacy beleid:
  Genesis Esthétique
  Sandra Wensvoort- Genesis
  Azaleastraat 21
  3281 CA Numansdorp
  Tel: 06-83565374
  E-mail: info@genesis-esthetique.nl
  Website: www.genesis-esthetique.nl
  k.v.k. nr. 62235036